Regulamin 2018

REGULAMIN BIEGU
VII „STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM”

Strzegom, 23 czerwca 2018 r.

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.

 

I. CEL
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej. Promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

II. ORGANIZATOR
Klub Sportowy „AKS” Strzegom, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Miasta i Gminy Strzegom. Realizacja Społeczność Biegowa Strzegomska Dwunastka.

III. TERMIN I MIEJSCE
Bieg główny i dodatkowy odbędą się 23.06.2018 r. o godz. 12:00 po ulicach Strzegomia (pętla około 6 km). Start i meta zlokalizowane będą w Rynku Strzegomia. Biuro zawodów znajdować się będzie w CAS „Karmel” ul. Kościuszki (100 m od miejsca start – meta) i będzie czynne w godz. 8.30 – 11.00. Biegi dziecięce i młodzieżowe rozgrywane będą przed startem Biegu głównego na boisku sportowym Zespołu Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 – okolice Rynku (Biuro zawodów biegów dla dzieci i młodzieży czynne od godz. 9:00 do 10:15, START pierwszego biegu
10:30, wymagana bezwzględna obecność rodzica lub dorosłego opiekuna). Wprowadza się następujące limity uczestników: – 500 uczestników biegu głównego i dodatkowego czyli łącznie na dystansach 6 i 12 km, z czego 20 miejsc pozostawia się do dyspozycji Organizatora; – 150 uczestników biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. W razie osiągnięcia powyższych limitów do dnia 15 czerwca – w dniu biegu NIE BĘDĄ prowadzone zapisy do biegów.

IV. TRASA I DYSTANSE
Bieg główny:
12 km dla kobiet i mężczyzn (2 pętle po 6 km). Trasa nie posiada atestu. Trasa Biegu głównego: RYNEK – KRÓTKA – PARKOWA – droga gruntowa wzdłuż torów kolejowych – GÓRNICZA – NIEPODLEGŁOŚCI – KOŚCIUSZKI – RYNEK. Nawierzchnia asfaltowa (75 %), kostka brukowa (15 %), droga gruntowa (10 %). Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Punkt odświeżania i odżywiania (woda mineralna) znajdować się będzie w Rynku (6 km i meta). Trasa przebiega ulicami miasta i jest urozmaicona. Co prawda nie są to góry ale zupełnie płasko nie jest!

Bieg dodatkowy:
6 km dla kobiet i mężczyzn (1 pętla 6 km). Trasa jak dla Biegu głównego pokonywana 1 raz.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Biegu głównego i dodatkowego może zostać każda osoba, która do dnia 23.06.2018 r. ukończy 18 lat. W Biegu głównym i dodatkowym mogą wziąć udział osoby
w wieku 16 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Uczestnicy Biegu głównego w wieku 16 – 17 lat sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu głównym i dodatkowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 8.30 – 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W Biegu głównym i dodatkowym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Certyfikat uczestnictwa w zawodach (wraz z wynikiem, czasem oraz zdjęciem na finiszu) do pobrania ze strony www.super- sport.com.pl po zawodach.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie Biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie
znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 10. Limit czasu Biegu głównego i dodatkowego wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy
nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 14:30 w Rynku (30 minut po dotarciu ostatniego uczestnika do mety). 11. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (odpowiedni formularz oświadczenia do pobrania w biurze zawodów).

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA
Zgłoszenia do Biegu głównego i dodatkowego oraz wpłata opłaty wpisowej przelewem na konto przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
na stronie www.super-sport.com.pl
W terminie do 31 marca 2018 r. – 40 zł
W terminie do 30 kwietnia 2018 r. – 50 zł
W terminie od 1 maja do 15 czerwca 2018 r. – 60 zł
Dla mieszkańców gminy Strzegom opłata wpisowa jest stała do 15 czerwca i wynosi 40 zł. Zgłoszenia po 15 czerwca i opłata wpisowa 80 zł DLA WSZYSTKICH wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów. Podczas elektronicznych zapisów dostępna będzie opcja zamówienia usługi grawerowania medalu (imię i nazwisko, uzyskany czas) – w gwarantowanej cenie 10 zł. W dniu Biegu możliwość wykonania grawerowania w cenie 20 zł. bez wcześniejszego zamówienia usługi.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej. W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują: praktyczne akcesoria biegowe (szczegóły w terminie późniejszym), numer startowy, elektroniczny pomiar czasu w wynikiem SMS, napój, ciepły posiłek po biegu oraz pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu. Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest płatny i wynosi 5 zł. Opłata wpisowa będzie przyjmowana wyłącznie W DNIU BIEGU podczas weryfikacji w biurze zawodów biegów towarzyszących. Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl

VII. KLASYFIKACJE
W Biegu głównym będą prowadzone klasyfikacje
– indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 18 (2000 – 1989),

K i M 30 (1988 – 1979),

K i M 40 (1978 – 1969),

K i M 50 (1968 – 1959),

K i M 60 + (1958 i starsi),

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje: – indywidualnie generalna K i M mieszkańców gminy Strzegom; – małżeństw (łączny czas żony i męża w Biegu głównym 12 km) – należy zadeklarować
pozostawanie w związku małżeńskim, nie trzeba tego udowadniać żadnymi dokumentami; w przypadku poświadczenia nieprawdy oboje zawodnicy zostają zdyskwalifikowany z wszelkich klasyfikacji biegu (decyzją Organizatorów – Dyrektora Biegu i Szefa Biura Zawodów).

 

W RAMACH BIEGU GŁÓWNEGO STRZEGOMSKA DWUNASTKA ODBĘDĄ SIĘ IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.

W ramach Mistrzostw prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn. W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane z branżą kamieniarską (pracownicy, udziałowcy i właściciele: zakładów kamieniarskich, kamieniołomów, hurtowni kamienia, zaopatrzenia kamieniarstwa, wydawnictw branżowych kamieniarskich oraz fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz branży, studenci i kadra uczelni i szkół kształcących w zawodzie górnictwo odkrywkowe lub kamieniarstwo). Osoby startujące zgłaszające się w tej kategorii zobowiązane są złożyć w trakcie weryfikacji w biurze zawodów oświadczenie o zatrudnieniu/byciu studentem/uczniem zawierające następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa/fundacji, stowarzyszenia/uczelni/szkoły, adres, stanowisko, staż.

W Biegu dodatkowym (6 km) będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna: generalna kobiet i mężczyzn. NIE będą prowadzone klasyfikacje: kategorie wiekowe, mieszkańców gminy Strzegom, małżeństw oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Branży Kamieniarskiej.

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:
Przedszkolaki (2011 i młodsze) – dystans: 250 m;

Szkoła podstawowa: – klasy I – III (2010 – 2008) – dystans: 500 m,

– klasy IV – VI (2007 – 2005) – dystans 750 m;

– klasy VII i Gimnazja (2004 – 2002) – dystans 1000 m.

 

VIII. NAGRODY
W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

– za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,

– za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe,

– za miejsca 1 – 3 w kategorii małżeństw otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe.

Nagroda specjalna dla najstarszych uczestników w kategorii generalnej K i M.

W biegu dodatkowym zawodnicy otrzymują nagrody:

– za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary (statuetki).

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Branży Kamieniarskiej:
– za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe.

W biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują:

– każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal, słodki poczęstunek oraz napój,

– nagrody za miejsca 1 – 3 puchary (statuetki) oraz nagrody rzeczowe (uzależnione od pozyskania fundatora nagród).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania Biegów.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet.

4. W dniu Biegu, w godz. 10:00 – 15:00 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

5. Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są
do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem biegu. 8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora. Strzegom, 15.02.2018 r. Z upoważnienia Organizatorów:

Dyrektor Biegu                                                                           Szef Biura Zawodów
Grzegorz Sulima                                                                        Edward Fedyczkowski
Tel. 605225959                                                                          Tel. 605416240