Regulamin 2019

REGULAMIN BIEGU
VIII „STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM”

Strzegom, 15 czerwca 2019 r.

V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.


I. CEL

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

Promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

II. ORGANIZATOR

Klub Sportowy „AKS” Strzegom, Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Strzegomiu, Społeczność Biegowa Strzegomska Dwunastka

przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Miasta i Gminy Strzegom.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg główny i dodatkowy odbędą się 15.06.2018 r. o godz. 12:00 po ulicach Strzegomia (pętla około 6 km).

Start i meta zlokalizowane będą w Rynku Strzegomia.

Biuro zawodów znajdować się będzie w sali sportowej Zespołu Szkół (ul. Krótka 6) i będzie czynne w godz. 8.30 – 11.00.

Biegi dziecięce i młodzieżowe rozgrywane będą przed startem Biegu głównego na boisku sportowym Zespołu Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 – okolice Rynku (zapisy dzieci i młodzieży od godz. 8:30 do 10:15 w sali sportowej ZS, START pierwszego biegu 10:30, wymagana bezwzględna obecność rodzica lub dorosłego opiekuna).

Wprowadza się następujące limity uczestników:

– 500 uczestników biegu głównego i dodatkowego czyli łącznie na dystansach 6 i 12 km
z czego 20 miejsc pozostawia się do dyspozycji Organizatora;

– 150 uczestników biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. 

W razie osiągnięcia powyższych limitów do dnia 10 czerwca – w dniu biegu NIE BĘDĄ prowadzone zapisy do biegów.

IV. TRASA I DYSTANSE

Bieg główny:

12 km dla kobiet i mężczyzn (2 pętle po 6 km).

Trasa nie posiada atestu.

Trasa Biegu głównego: RYNEK – KRÓTKA – PARKOWA – droga gruntowa wzdłuż torów kolejowych – GÓRNICZA – NIEPODLEGŁOŚCI – KOŚCIUSZKI – RYNEK. Nawierzchnia asfaltowa (75 %), kostka brukowa (15 %), droga gruntowa (10 %). Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z ograniczonym ruchem pojazdów. Punkt odświeżania i odżywiania (woda mineralna) znajdować się będzie na wysokości „wiatraka” (4,5 km) w  Rynku (6 km i meta). Trasa przebiega ulicami miasta i jest urozmaicona.

Bieg dodatkowy:

6 km dla kobiet i mężczyzn (1 pętla 6 km).

Trasa jak dla Biegu głównego pokonywana 1 raz.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Biegu głównego i dodatkowego może zostać każda osoba, która do dnia 15.06.2019 r. ukończy 18 lat. W Biegu głównym i dodatkowym mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów). Uczestnicy Biegu głównego w wieku 16 – 17 lat sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na własną odpowiedzialność.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu głównym i dodatkowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 8.30 – 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. W Biegu głównym i dodatkowym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Certyfikat uczestnictwa w zawodach (wraz z wynikiem, czasem oraz zdjęciem na finiszu) do pobrania ze strony www.super-sport.com.pl po zawodach.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie Biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.

6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

10. Limit czasu Biegu głównego i dodatkowego wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 14:30 w Rynku (30 minut po dotarciu ostatniego uczestnika do mety).

11. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu oświadczenia podczas weryfikacji w biurze zawodów.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia do Biegu głównego i dodatkowego oraz wpłata opłaty wpisowej przelewem na konto przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl

W terminie do 30 kwietnia 2019 r. – 50 zł

W terminie od 1 maja do 10 czerwca 2019 r. – 60 zł

Dla mieszkańców gminy Strzegom opłata wpisowa jest stała do 10 czerwca i wynosi 40 zł.

Zgłoszenia po 10 czerwca i opłata wpisowa  80 zł  DLA WSZYSTKICH  wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują: elektroniczny pomiar czasu w wynikiem SMS, numer startowy, praktyczny artykuł termoaktywny (szczegóły w terminie późniejszym), napój, ciepły posiłek po biegu, pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu z usługą grawerowania wyniku, profesjonalne zdjęcia z trasy biegu.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY.

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest płatny i wynosi 5 zł.

Opłata wpisowa będzie przyjmowana wyłącznie W DNIU BIEGU podczas weryfikacji w biurze zawodów biegów towarzyszących.

Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl

VII. KLASYFIKACJE

Biegu głównym będą prowadzone klasyfikacje
– indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 18 (2001 – 1990),

K i M 30 (1989 – 1980), 
K i M 40 (1979 – 1970),

K i M 50 (1969 – 1960),

K i M 60 + (1959 i starsi),
Możliwe jest stworzenie kategorii M i K 70+ (1949 i starsi) pod warunkiem zgłoszenia się więcej niż 3 zawodników w danej kategorii w terminie do 10 czerwca 2019 r.

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje:

– indywidualnie generalna K i M mieszkańców gminy Strzegom;

małżeństw (łączny czas żony i męża w Biegu głównym 12 km) – należy zadeklarować pozostawanie w związku małżeńskim, nie trzeba tego udowadniać żadnymi dokumentami; w przypadku poświadczenia nieprawdy oboje zawodnicy zostają zdyskwalifikowany z wszelkich klasyfikacji biegu (decyzją Organizatorów – Dyrektora Biegu i Szefa Biura Zawodów).

W RAMACH BIEGU GŁÓWNEGO STRZEGOMSKA DWUNASTKA ODBĘDĄ SIĘ

V OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.

W ramach Mistrzostw prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn. W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane z branżą kamieniarską (pracownicy, udziałowcy i właściciele: zakładów kamieniarskich, kamieniołomów, hurtowni kamienia, zaopatrzenia kamieniarstwa, wydawnictw branżowych kamieniarskich oraz fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz branży, studenci i kadra uczelni i szkół kształcących w zawodzie górnictwo odkrywkowe lub kamieniarstwo).

Osoby startujące zgłaszające się w tej kategorii zobowiązane są złożyć w trakcie weryfikacji w biurze zawodów zaświadczenie o zatrudnieniu/byciu studentem/uczniem zawierające następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa/fundacji, stowarzyszenia/uczelni/szkoły, adres, stanowisko, staż.

Biegu dodatkowym (6 km) będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna: generalna kobiet i mężczyzn. NIE będą prowadzone klasyfikacje: kategorie wiekowe, mieszkańców gminy Strzegom, małżeństw oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Branży Kamieniarskiej.

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:

Przedszkolaki – roczniki 2013 i młodsze – dystans: 250 m;

Szkoła podstawowa:

– roczniki 2012 – 2010 – dystans: 500 m,

– roczniki 2009 – 2007 – dystans 750 m,

– roczniki 2006 – 2004 – dystans 1000 m.

VIII. NAGRODY

W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe, jednak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,

·       za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe,

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii małżeństw otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe.

W biegu dodatkowym zawodnicy otrzymują nagrody:

·       za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary (statuetki).

Nagroda specjalna dla najstarszych uczestników w kategorii generalnej K i M.

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Branży Kamieniarskiej:

      za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe.

W biegach dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują:

·       każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal, poczęstunek oraz napój,

·       nagrody za miejsca 1 – 3 puchary (statuetki) oraz nagrody rzeczowe (uzależnione
od pozyskania fundatora nagród).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania Biegów.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, depozytu, natrysków, umywalni i toalet.

4. W dniu Biegu, w godz. 10:00 – 15:00 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

5. Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są
do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór
i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem biegu.

8. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

9. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.

Strzegom, 01.03.2019 r.

Z upoważnienia Organizatorów:

Dyrektor Biegu:

Paweł MOSÓR                      tel. 608285404, email: pawel.mosor@osir.strzegom.pl

Szef Biura Zawodów:

Edward FEDYCZKOWSKI tel. 605416240, email: edward@strzegomska12.eu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu;
58-150 Strzegom Rynek 38 NIP 8841772834

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres email: edward@strzegomska12.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane będą w celu udziału w biegu Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem  i promocji tej imprezy przez Administratora oraz w celu wyłonienia laureatów biegu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez czas organizacji biegu przez okres wymagany przez przepisy prawa;

5. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą udostępniane  firmie Super-Sport prowadzącej zapisy, pomiar czasu i opracowanie wyników biegów a także w razie konieczności organom ścigania i służbie medycznej  na podstawie przepisów prawa do zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa Biegu;

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisów i  uczestniczenia w biegu Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem

10. Pani/Pana dane  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.