Regulamin 2022

REGULAMIN BIEGU
IX „STRZEGOMSKA DWUNASTKA – BIEGAJMY RAZEM”

Strzegom, 18 czerwca 2022 r.

VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.


I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako prostej formy aktywności fizycznej.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia,
 3. Popularyzacja i upowszechnianie idei wolontariatu oraz działań pobudzających zaangażowanie społeczne
 4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych
 5. Promocja Miasta i Gminy Strzegom w Polsce.

II. ORGANIZATORZY

Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu,
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Strzegomiu,
Strzegomskie Centrum Kultury,
Społeczność Biegowa Strzegomska Dwunastka
przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Miasta i Gminy Strzegom.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg główny i dodatkowy odbędą się 18.06.2022 r. o godz. 12:00 po ulicach Strzegomia (pętla około 6 km).

Start i meta zlokalizowane będą w Rynku Strzegomia.

Biuro zawodów będzie czynne w godz. 8.30 – 11.00 i będzie znajdować się w CAS Karmel ul. Kościuszki 2.

Biegi dziecięce i młodzieżowe rozgrywane będą przed startem Biegu głównego w Rynku (weryfikacja i zapisy dzieci i młodzieży od godz. 8:30 do 10:30 w Biurze zawodów, START pierwszego biegu 11:00wymagana bezwzględna obecność rodzica lub dorosłego opiekuna).

Wprowadza się następujące limity uczestników:

– 240 uczestników biegu głównego i dodatkowego czyli łącznie na dystansach 6 i 12 km
z czego 10 miejsc pozostawia się do dyspozycji Organizatora;

– 60 uczestników biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży. 

IV. TRASA I DYSTANSE

BIEG GŁÓWNY:

12 km dla kobiet i mężczyzn (2 pętle po 6 km).

Trasa Biegu głównego: Rynek – T.Kościuszki – Legnicka – ścieżka pieszo-rowerowa do m.Wieśnica i z powrotem – T.Kościuszki – Kamienna – Krótka – Rynek.

Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona, z wyłączonym ruchem pojazdów – nie posiada atestu.

BIEG DODATKOWY:

6 km dla kobiet i mężczyzn (1 pętla 6 km). Trasa jak dla Biegu głównego pokonywana 1 raz.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

Zgłoszenia do BIEGU GŁÓWNEGO I DODATKOWEGO przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl.

Opłatę wpisową należy wnosić na konto Organizatora:

AKS Strzegom 84 1090 2343 0000 0001 4436 0663

(w pozycji Tytułem wpisujemy Imię i Nazwisko uczestnika Biegu).

W terminie do 31.05.2022 r. – 60 zł.

W terminie od 01.06. do 12.06.2022 r. – 80 zł.

Dla mieszkańców gminy Strzegom opłata wpisowa jest stała do 12.06.2022 r. i wynosi 40 zł.

Zgłoszenia po 12.06.2022 r. prowadzone będą wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu uczestników. Opłata wpisowa  w dniu Biegu – 100 zł  DLA WSZYSTKICH płatna gotówką. W razie osiągnięcia limitów uczestników  do dnia 12.06.2022 r. w dniu Biegu NIE BĘDĄ prowadzone zapisy.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty wpisowej oraz  podpisanie oświadczenia w Biurze Biegu.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymują:

 1. numer startowy i elektroniczny pomiar czasu w wynikiem SMS,
 2. okolicznościową odzież termoaktywną: koszulkę oraz opaskę,
 3. pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu z usługą grawerowania wyniku,
 4. napój i posiłek po biegu,
 5. profesjonalne zdjęcia z trasy biegu.

POBIEGNIJ dla Edyty – zaznacz opcję w formularzu i przekaż 10 zł (lub więcej) na zbiórkę przeznaczoną na operację i leczenie Edyty – www.siepomaga.pl/edyta-wozniak.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY.

Udział w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży jest płatny i wynosi 20 zł.

Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży przyjmowane będą do dnia 12.06.2022 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl z podziałem na kategorie wiekowe:

Dzieci młodsze – roczniki 2013 i młodsze.

Dzieci starsze – roczniki 2012 – 2007.

W biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży NIE BĘDĄ prowadzone klasyfikacje.

Opłatę wpisową należy wnosić na konto Organizatora:

AKS Strzegom 84 1090 2343 0000 0001 4436 0663

(w pozycji Tytułem wpisujemy Imię i Nazwisko uczestnika Biegu).

W ramach opłaty wpisowej dzieci i młodzież otrzymują:

 1. numer startowy,
 2. okolicznościową opaskę termoaktywną,
 3. pamiątkowy medal okolicznościowy po ukończeniu biegu z usługą grawerowania,
 4. słodką przekąskę po biegu,
 5. profesjonalne zdjęcia z trasy biegu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Biegu głównego i dodatkowego może zostać każda osoba, która do dnia 18.06.2022 r. ukończy 18 lat. W Biegu głównym i dodatkowym mogą wziąć udział osoby
  w wieku 16 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (formularz dostępny
  w Biurze zawodów). Uczestnicy Biegu głównego w wieku 16 – 17 lat sklasyfikowani zostaną w kategorii K i M 18.
 2. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu
  na własną odpowiedzialność.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu głównym i dodatkowym muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 8.30 – 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem celem kontroli daty urodzenia. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. W Biegu głównym i dodatkowym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Certyfikat uczestnictwa w zawodach do pobrania ze strony www.super-sport.com.pl po zawodach. 
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie 
  i ukończenie Biegu. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Na trasie będzie znajdował się elektroniczny punkt kontroli czasu.
 6. W czasie trwania Biegu uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
 7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych, a także udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zawodnicy wyrażają także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 9. Ze względów bezpieczeństwa bez zgody Organizatora zabroniony jest udział w Biegu osób poruszających się na urządzeniach mechanicznych, rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach.
 10. Możliwy jest udział w Biegu osób poruszających się z kijkami (trekkingowymi
  i Nordic Walking), jednakże obowiązuje ich taki sam limit czasowy jak innych zawodników.
 11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 12. Limit czasu Biegu głównego i dodatkowego wynosi 2 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani. Zakończenie zawodów: godz. 14:30 w Rynku (30 minut po dotarciu ostatniego uczestnika do mety).
 13. Udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych możliwy jest tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu oświadczenia podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 14. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników Biegu.
 15. W związku z pandemią COVID-19, podczas rejestracji oraz w dniu Biegu będą obowiązywały obostrzenia wynikające z aktualnego stanu prawnego, które zostaną opublikowane na stronie internetowej i w wydarzeniu na Facebooku. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za treść udzielonej informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 (limit uczestników niezaszczepionych).

VII. KLASYFIKACJE

BIEGU GŁÓWNYM 12 km będą prowadzone klasyfikacje:
– indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn,
– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K i M 18 (2004 – 1993),

K i M 30 (1992 – 1983), 
K i M 40 (1982 – 1973),

K i M 50 (1972 – 1963),

K i M 60 (1962 – 1953),

K i M 70 + (1952 i starsi),

Dodatkowo prowadzone będą klasyfikacje:

– indywidualnie generalna K i M mieszkańców gminy Strzegom;

– małżeństw (łączny czas żony i męża w Biegu głównym 12 km) – należy zadeklarować pozostawanie w związku małżeńskim, nie trzeba tego udowadniać żadnymi dokumentami; 
w przypadku poświadczenia nieprawdy oboje zawodnicy zostają zdyskwalifikowany
z wszelkich klasyfikacji biegu (decyzją Organizatorów – Dyrektora Biegu i Szefa Biura Zawodów).

 W RAMACH BIEGU GŁÓWNEGO STRZEGOMSKA DWUNASTKA ODBĘDĄ SIĘ

VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA BRANŻY KAMIENIARSKIEJ.

W ramach Mistrzostw prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn. 
W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane z branżą kamieniarską (pracownicy, udziałowcy i właściciele: zakładów kamieniarskich, kamieniołomów, hurtowni kamienia, zaopatrzenia kamieniarstwa, wydawnictw branżowych kamieniarskich oraz fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz branży, studenci i kadra uczelni i szkół kształcących
w zawodzie górnictwo odkrywkowe lub kamieniarstwo).

Osoby startujące zgłaszające się w tej kategorii zobowiązane są złożyć w trakcie weryfikacji w biurze zawodów zaświadczenie o zatrudnieniu/byciu studentem/uczniem zawierające następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa/fundacji, stowarzyszenia/uczelni/szkoły, adres, stanowisko, staż.

BIEGU DODATKOWYM 6 km będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. NIE BĘDĄ prowadzone inne klasyfikacje.

VIII. NAGRODY

W biegu głównym zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary (statuetki)
  i nagrody rzeczowe – nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych,
 • za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe,
 • za miejsca 1 – 3 w kategorii małżeństw otrzymają puchary (statuetki) i nagrody rzeczowe.

W biegu dodatkowym zawodnicy otrzymują nagrody:

 • za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary (statuetki).

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Branży Kamieniarskiej:

 • za miejsca 1 – 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody rzeczowe.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania Biegów.

3. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet.

4. W dniu Biegu, w godz. 10:00 – 15:00 będzie czynny depozyt, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora
od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

5. Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują, nie ukończą Biegu lub nie mieszczący się w limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i powiadomienia Organizatora. Dotarcie do strefy mety po limicie czasu odbywa się przy otwartym (wznowionym) ruchu drogowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.

6. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Biegu przed rozpoczęciem biegu.

8. Interpretacja Regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

9. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.

Strzegom, 15.03.2022 r.                    Aktualizowano 14.06.2022 r.

Z upoważnienia Organizatorów:

Wiceprezes AKS Strzegom

Edward FEDYCZKOWSKI tel. 605416240, email: edward@strzegomska12.eu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu;
  58-150 Strzegom, ul. Rynek 38, NIP 8841772834.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres email: edward@strzegomska12.eu. 
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane będą w celu udziału w biegu Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem  i promocji tej imprezy przez Administratora oraz w celu wyłonienia laureatów biegu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a).
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez czas organizacji biegu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą udostępniane  firmie Super-Sport prowadzącej zapisy, pomiar czasu i opracowanie wyników biegów a także w razie konieczności organom ścigania i służbie medycznej na podstawie przepisów prawa
  do zapewnienia organizacji i bezpieczeństwa Biegu.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisów i  uczestniczenia w Biegu Strzegomska Dwunastka – Biegajmy Razem.
 10. Pani/Pana dane  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.